Tata Steel.
Tata Steel. Foto: Vincent Bloothoofd

Eerste stap naar verduurzaming staalproductie Tata Steel

Algemeen

VELSEN - De provincie Noord-Holland geeft groen licht om de procedure te starten voor de eerste stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Dit moet ertoe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en de huidige Kooks- en gasfabriek 2 en Hoogoven 7 zijn gesloten. Omwonenden en belangstellenden krijgen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. 

Tata Steel heeft het initiatief genomen om voor de productie van staal over te stappen op Direct Reduced Iron (DRI)-technologie, die draait op gas en in latere fase ook op waterstof. De eerste stap naar groen staal is het project Heracless-Groen Staal. Dit project moet vóór 2030 zijn gerealiseerd. Door een combinatie van DRI-technologie met elektrische ruwijzerovens wordt staal op basis van gas geproduceerd ter vervanging van staalproductie in traditionele hoogovens en kooks- en gasfabrieken op basis van kolen. De bouw van de nieuwe installaties gebeurt op het terrein van Tata Steel. 

Gecoördineerde procedure
De provincie Noord-Holland heeft besloten op het project Heracless-Groen Staal een projectbesluit toe te passen, omdat het project bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), aan een gezondere leefomgeving in de IJmond en aan de mogelijkheid om de nieuwe DRI-installaties versneld te realiseren. Met het projectbesluit anticipeert de provincie op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Met een projectbesluit zijn er geen aparte procedures nodig voor de omgevingsplannen, nu bestemmingsplannen, van de IJmondgemeenten Velsen en Beverwijk en eventueel de gemeente Heemskerk. Tegelijk met de procedure voor het projectbesluit worden de procedures voor de vergunningen doorlopen, die Tata Steel aanvraagt en waarvoor de provincie Noord-Holland voor het grootste deel het bevoegd gezag is. De provincie coördineert ook de samenwerking met Rijkswaterstaat, die bevoegd gezag is voor de watervergunningen. Tijdens de voorbereiding voor de aanvraag van de vergunningen wordt een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld, dat is bedoeld om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de plannen en besluiten.De procedure is nu gestart met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Voorstel tot Participatie (KVVP)’ en de daarbij behorende documenten.  

Participatie
In de eerste fase van de procedure, voordat de vergunningen worden aangevraagd en een MER wordt opgesteld, kunnen omwonenden en belangstellenden hun mening over de plannen van Tata Steel geven. In een participatieplan is vastgelegd op welke manieren dit kan. Tata Steel is initiatiefnemer en organiseert de wijze waarop de inbreng van een ieder in hun plannen worden verwerkt. Ook in volgende fasen van de procedure zijn er mogelijkheden voor participatie en inspraak. Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefomgeving, Milieu en Gezondheid: “De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat Tata Steel transformeert naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, als daardoor de omgeving schoner en gezonder wordt. De provincie draagt bij aan een voortvarend en zorgvuldig proces voor een projectbesluit over Heracless-Groen Staal, de eerste stap naar groen staal. Ik roep iedereen op om een mening te geven over de plannen voor het project Heracless-Groen Staal.”

Tijdpad
De komende weken kan ieder kennis nemen van de plannen en inbreng leveren in het kader van participatie. Na de zomer dit jaar stelt Tata Steel een MER en vergunningaanvraag op. De provincie stelt het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-vergunningen in 2024 op, die naar verwachting begin 2025 definitief worden afgerond. Daarna volgt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Naar verwachting kan in 2026 het projectbesluit onherroepelijk zijn.  

Meer informatie
Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl/groenstaal
Tata Steel https://omgeving.tatasteel.nl/duurzaamheid/participatie.html
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: https://tata.odnzkg.nl/groen-staal/
Samenhangende documenten start projectprocedure Heracless-Groen Staal (downloads)

Afbeelding
Commissie Samenlevingszaken, Algemene Zaken en Financiën (SAZ) 1 dec., 15:00
Afbeelding
Ontmoetingsgroep Slechthorenden 1 dec., 10:00
Afbeelding
Rommelmarkt in Buurtcentrum de Schuilhoek 30 nov., 16:00
Afbeelding
Provincialeweg Castricum-Uitgeest afgesloten 30 nov., 12:00
Afbeelding
Toeslagen 2024 30 nov., 10:45
Afbeelding
Over medische mythes 26 nov., 10:00
Afbeelding
Burgemeester Sebastiaan Nieuwland vertelt... 25 nov., 12:00
Afbeelding
Wetenschappelijke archeologische kennis over eerste 1000 jaar van Noord-Holland bijeengebracht in 'Noord-Holland in het eerste millennium' 25 nov., 12:00
Afbeelding
Aankondiging bomenkap in Uitgeest 25 nov., 10:00
Afbeelding
Feestelijke opening Kerstdorp van Ron de Boer 24 nov., 16:30
Afbeelding
Rotonde opengesteld voor alle verkeer 23 nov., 16:45
Afbeelding
Volgende fase afsluiting deel fietspad Provincialeweg Castricum-Uitgeest 23 nov., 12:00
Digitale krant