Onze redactie was benieuwd naar het verhaal achter het geplaatste bord.
Onze redactie was benieuwd naar het verhaal achter het geplaatste bord. Foto: aangeleverd

Flinke boete voor Uitgeester boer

Algemeen

UITGEEST - Boer Glijnis doet het al zestig jaar zo: Sproeien van mest van eigen koeien over het land. Aangezien dit inmiddels verboden is, heeft deze Uitgeester boer een fikse boete gekregen, “dankzij een geplaatste foto op social media”.

Boer Glijnis is zeer verbolgen over het feit dat iemand een foto maakte tijdens het bemesten van zijn land en het openbaar zette. “Het sproeien van koemest over het land werkte altijd prima, vooral met het oog op de broedende weidevogels en de nesten”. Tegenwoordig moet de mest ondergronds geïnjecteerd worden, doordat dit beter voor het milieu zou zijn en voor minder overlast zoals stank zorgt. Mijns inziens gaat hier het bodemleven kapot van.”

Hoge boete
Zelf is boer Glijnis ook kapot van de hoge boete, die maar liefst € 14.000 bedraagt. Hij laat het er niet bij zitten en is van plan bezwaar te maken. “Het gekke is dat een boer in Duitsland die de mest injecteert juist een boete krijgt. Zij móeten sproeien! Als EU-land klopt dit toch niet? De foto dateert overigens van maart 2021 en dit jaar heb ik de mest keurig volgens de regels laten injecteren. Door een loonwerker, want wij hebben zo’n machine niet”.

Mest en milieu
Behalve dat stankhinder een veelgehoorde klacht is, heeft Nederland feitelijk een mestprobleem door de steeds toenemende veestapel. Waar jarenlang mest als een nuttige grondstof werd beschouwd is nu een milieuprobleem.
Doordat meer mest op het land gebracht wordt dan de landbouwgewassen kunnen opnemen, komt nitraat uit de mest in het grondwater terecht. Ook spoelen nitraat en fosfaat uit naar het oppervlaktewater waardoor de zwemwaterkwaliteit en de visstand achteruitgaan. De uitstoot van ammoniak uit mest zorgt voor verzuring en vermesting. Om de groeiende aantasting van natuur en milieu door het mestoverschot aan banden te leggen heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. De hoeveelheid mest moet aan banden gelegd. Voor alle grondsoorten geldt dat het uitrijden van mest emissie-arm worden aangewend. Dat houdt in dat de boer de mest moet onderwerken. Er is een aantal manieren om dat te doen. Bij mestinjectie wordt de mest ongeveer een decimeter onder het bodemoppervlak in de grond gespoten, maar eggen of ploegen voldoet ook. Op grasland mag de mest ook op de bodem worden gebracht. Wel moet het gras eerst opzijn worden gedrukt. Zo mag vaste dierlijke mest op grasland worden opgebracht zonder dat het emissie-arm wordt aangewend.

Reactie van Waterland en Dijken
“Toen het injecteren wetgeving werd, ontstonden er inderdaad wel wat zorgen over nesten en bodemleven voor vogels. Rijksuniversiteit Groningen en het Lois Bolk Instituut hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan,” aldus Martine Bijman, Projectleider (agrarisch) natuurbeheer. “Wetgeving gaat boven al het andere, vandaar dat we zoeken naar mogelijkheden die passen binnen de wetgeving en bijdragen aan de nest- en/of kuikenoverleving. De gele nestkappen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze kappen kunnen over een nest heen geplaatst worden zodat het gespaard blijft bij het sleepslangen (zie bijgaande video).

Boer Glijnis laat het er niet bij zitten en tekent bezwaar aan tegen de hoge boete. Al beseft hij: “tegen de overheid, dat is tegen beter weten in…”


Bronnen: milieuklachten.nl
www.waterlandendijken.nl

Knalgele nestkappen.