Onderzoek geschiktheid Paltroklocatie voor vestiging Integraal Kind Centrum | Uitgeester
Foto: Anita Webbe
Uitgeest

Onderzoek geschiktheid Paltroklocatie voor vestiging Integraal Kind Centrum

  Politiek

Het Amsterdamse bureau BRO gaat een schetsontwerp maken voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie van de voormalige Paltrokschool (hoek Wiekenlaan en Plevierstraat). Het college laat in opdracht van de gemeenteraad onderzoeken of hier vestiging van een IKC mogelijk is.

Bureau BRO zal onder meer een driedimensionale weergave maken van de bebouwing en de omgeving, in twee varianten. Ook van speelterrein, parkeren en kiss & ride komt een visualisatie. Bij het ontwerp gaat BRO uit van 'Kaderstelling IKC Uitgeest'. De opdracht aan het bureau omvat verder een onderzoek naar de huidige situatie van verkeer en parkeren in de directe omgeving van de Paltroklocatie en de te verwachten situatie. Daarbij worden de eventuele effecten beschreven en aanbevelingen gedaan voor maatregelen.

De mogelijke vestigingsplaats van het IKC wordt in het onderzoek verder getoetst op een groot aantal criteria. Daarbij zijn onder meer: schaduwwerking en inbreuk op privacy van omwonenden, sociale controle en veiligheid, kwaliteit openbare ruimte en groen, ontsluitingsmogelijkheden, verzorgingsgebied en afstandsnormering, milieunormen en afstandscriteria.

Participatie

Tijdens het onderzoek zal BRO in opdracht van het college met een afvaardiging van omwonenden spreken over de belangrijkste voorwaarden die zij stellen aan de eventuele vestiging van een IKC op de Paltroklocatie. Ook vindt afstemming plaats met het schoolbestuur van Stichting Tabijn, de toekomstige gebruiker van het Integraal Kind Centrum.

Het is de bedoeling het onderzoeksrapport in januari 2018 gereed te hebben voor bespreking in de raadscommissie Grondgebiedzaken.

Wat ging vooraf?

Het besluit om een nieuw IKC te bouwen ter vervanging van drie bestaande basisscholen werd door de gemeenteraad genomen op 24 september 2015. Op 8 december 2016 stelde de raad voor het voorbereiden van de bouw een krediet beschikbaar van € 190.000. De door het college op 30 mei 2017 vastgestelde 'Kaderstelling IKC Uitgeest' werd op 13 juni 2017 besproken in de commissie Grondgebiedszaken. Het college stelde de gemeenteraad als onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied vervolgens voor om het Integraal Kind Centrum te vestigen op het ijsbaanterrein. De raad wijzigde dat voorstel en nam in de raadsvergadering van afgelopen 28 september een amendement aan waarbij het college opdracht kreeg om een ontwerp te maken voor een IKC op de Paltroklocatie en daarbij de ruimtelijke en verkeerstechnische gevolgen te onderzoeken.

Meer berichten