Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker

Openbare inloopavond beeldkwaliteitsplan centrumgebied

Politiek Uitgeest

In de afgelopen drie maanden is door een projectteam met omwonenden en belanghebbende partijen gewerkt aan een voorstel voor een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Uitgeest.

Het resultaat van dit werk wordt tijdens een openbare avond gepresenteerd en toegelicht door enkele deelnemers aan de werksessies. U bent van harte welkom op donderdagavond 6 juli aanstaande vanaf 19.00-21.00 uur in Dorpshuis de Zwaan.

Tijdens de avond in het dorpshuis kunnen vragen worden gesteld en kan op het voorgestelde model voor een beeldkwaliteitsplan worden gereageerd. De vragen en reacties worden betrokken bij de formulering van een nader advies aan het college van B&W. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijsbaanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbestendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging aan dit raadsbesluit.

Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteitsplan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor deelname kon ter plekke worden opgegeven. Kort na die avond is de groep samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft gewerkt.

Wat wordt gepresenteerd?
Donderdagavond 6 juli wordt een maquette gepresenteerd dat een beeld geeft van de beoogde bebouwing/functies in de verschillende delen van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC inclusief nieuwe sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting daarvan voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing wordt geprojecteerd; de oplossingen voor parkeren en ontsluitingswegen.

Hierbij is van groot belang dat de kanttekening dat het hier nog geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan betreft en dat ook nog geen architectonische keuzes zijn gemaakt voor de bebouwing. Dat alles volgt in een later stadium in een verder uitgewerkt plan, waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water etcetera. Er wordt gewerkt volgens het principe 'van grof naar fijn'. Dit vormt ook de leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, inclusief de wettelijke/planologische besluitvorming.

Hoe verloopt de avond?
De inloopavond geeft gelegenheid kennis te nemen van het planproces en de uitkomsten aan de hand van panelen en een maquette. Een aantal deelnemers van de groep en de begeleiding staan bezoekers van de avond graag te woord over wat het plan inhoudt en over de keuzes/afwegingen. Daarbij kunnen ook de onderwerpen aan de orde komen die tot discussie hebben geleid tijdens de werksessies.

Ter plekke kan een reactie worden achtergelaten op daartoe bestemde formulieren. Er vindt geen plenair debat of verkondiging van standpunten plaats, daarvoor is de vergadering van de gemeenteraad de aangewezen plaats. De bedoeling van de avond is de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het beeldkwaliteitsplan. De reacties worden betrokken bij de opstelling van een advies aan het college van B&W en de formulering van het eerder genoemde  raadsvoorstel.

Bron: gemeente Uitgeest