foto:aangeleverd (Antoine Tromp 3e van rechts op de foto voor de Gemeente Uitgeest)
foto:aangeleverd (Antoine Tromp 3e van rechts op de foto voor de Gemeente Uitgeest)

Gemeenten in regio maken afspraken over woningbouw

Politiek Uitgeest

Regionaal Actie Programma wonen (RAP)  Uit de laatste prognoses voor de gemeenten in de regio Alkmaar blijkt dat de behoefte aan nieuwe woningen groeit. Dit is het gevolg van een groeiend aantal inwoners binnen de regio, toestroom vanuit de regio Amsterdam en het afnemende aantal bewoners per woning.

Op basis van de huidige bestemmingsplannen kan de regio voorzien in deze groeiende behoefte. De woningbouw is dan geconcentreerd op enkele plaatsen in de regio. Gemeenten hebben nu afgesproken dat iedere gemeente in de regio Alkmaar nieuwe woningen kan bouwen om te voorzien in de behoefte aan woningen per gemeente. De gemeenten verwachten zo beter aan te sluiten bij de vraag.

Gemeenten vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag, zowel naar aantal woningen als het soort woningen, omdat inwoners dan een gewenste wooncarrière kunnen maken. De regio zet daarvoor een monitor op, waarbij onder andere gekeken wordt naar verhuisbewegingen, demografische prognoses en de bouw van woningen.

De regio ontwikkelt deze monitor samen met haar partners, waaronder vertegenwoordigers van corporaties, aannemers, makelaars, projectontwikkelaars en zorginstellingen.

Met de nieuwbouw willen gemeenten aantrekkelijke woonmilieus creëren, die de bestaande bebouwde omgeving versterken. De aantrekkelijkheid van de woonmilieus wordt onder meer bepaald door het soort woningen. De regio geeft daarbij prioriteit aan duurzame en levensloopbestendige woningen, dichtbij voorzieningen zoals het openbaar vervoer, sociale huurwoningen (huurprijs tot € 711 per maand) en middeldure huurwoningen (huurprijs € 635- €900), en woningen die door middel van zelfbouw worden gerealiseerd.

Regionaal Actie Programma wonen (RAP)

Deze afspraken hebben de gemeenten in de regio Alkmaar vastgelegd in het RAP 2016-2020. Dit RAP maken gemeenten in opdracht van de provincie. De regio Alkmaar heeft de afspraken uit het RAP opgenomen in een convenant. Dit convenant is op 7 juni ondertekend door de wethouders in de regio Alkmaar. Het gaat dan om de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Gemeenten sturen RAP en convenant nu nog ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten van de provincie.